Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn

Đồng hồ tổng

THAY ĐH HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH VÀ ĐH HƯ HỎNG KHU VỰC CHỢ LỚN, SINH HOẠT NÔNG THÔN

THAY ĐH HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH VÀ ĐH HƯ HỎNG KHU VỰC CHỢ LỚN, SINH HOẠT NÔNG THÔN

Căn cứ thư mời 528/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...


THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC BẾN THÀNH

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC BẾN THÀNH

Căn cứ thư mời 514/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ SẢN LƯỢNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC CHỢ LỚN

THAY ĐỒNG HỒ SẢN LƯỢNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời 513/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...

BƠM NƯỚC KIỂM TRA ĐHT

BƠM NƯỚC KIỂM TRA ĐHT

Căn cứ thông báo 1321/TB-TDNS-ĐHT, ngày 12/8/19

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ  KHU VỰC THỦ ĐỨC

THAY THẾ ĐỒNG HỒ KHU VỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ thư mời 487/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 06 tháng 8năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ THEO KẾ HOẠCH KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC BẾN THÀNH, GIA ĐỊNH

THAY ĐỒNG HỒ THEO KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH KHU VỰC BẾN THÀNH, GIA ĐỊNH

Căn cứ thư mời số  474 /TM-TDNS-QLĐHT, ngày 01  tháng 8  năm 2019

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC TÂN HÒA

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC TÂN HÒA

Căn cứ thư mời 471/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 01 tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC,CHỢ LỚN, SINH HOẠT NÔNG THÔN

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC,CHỢ LỚN, SINH HOẠT NÔNG THÔN

Căn cứ thư mời số 466/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC NHÀ BÈ

THAY ĐỒNG HỒ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC NHÀ BÈ

Căn cứ thư mời 465/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐH GẶP SỰ CỐ KHU VỰC THỦ ĐỨC

THAY ĐH GẶP SỰ CỐ KHU VỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ thư mời 455/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC CHỢ LỚN, GIA ĐỊNH

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC CHỢ LỚN, GIA ĐỊNH

Căn cứ thư mời 440/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 16 tháng 7 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC BẾN THÀNH, GIA ĐỊNH,TÂN HÒA

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC BẾN THÀNH, GIA ĐỊNH,TÂN HÒA

Căn cứ thư mời số  407 /TM-TDNS-QLĐHT, ngày 05  tháng 7  năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC NHÀ BÈ

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC NHÀ BÈ

Căn cứ thư mời số 398/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 01 tháng 7 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐH BỊ SỰ CỐ KHU VỰC CHỢ LỚN, BẾN THÀNH, CẤP NƯỚC NÔNG THÔN

THAY ĐH BỊ SỰ CỐ KHU VỰC CHỢ LỚN, BẾN THÀNH, CẤP NƯỚC NÔNG THÔN

Căn cứ thư mời 387/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐH BỊ SỰ CỐ KHU VỰC BẾN THÀNH, GIA ĐỊNH, TÂN HÒA

THAY ĐH BỊ SỰ CỐ KHU VỰC BẾN THÀNH, GIA ĐỊNH, TÂN HÒA

Căn cứ thư mời 388/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐH NƯỚC CÓ YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH 2019 KHU VỰC THỦ ĐỨC

THAY ĐH NƯỚC CÓ YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH 2019 KHU VỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ thư mời 374/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ ĐỐI CHỨNG

THAY ĐỒNG HỒ ĐỐI CHỨNGCăn cứ thư mời 369/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC THỦ ĐỨC,CHỢ LỚN, GIA ĐỊNH

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC THỦ ĐỨC,CHỢ LỚN, GIA ĐỊNH

Căn cứ thư mời số 357/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC THỦ ĐỨC, NHÀ BÈ

THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC THỦ ĐỨC, NHÀ BÈ

Căn cứ thư mời số 370/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Xem tiếp...