Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn

Đồng hồ tổng

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC CHỢ LỚN

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời 76/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 11.02.19

Xem tiếp...


THÁO GỠ ĐỒNG HỒ KHÓA VAN KHÔNG SỬ DỤNG

THÁO GỠ ĐỒNG HỒ KHÓA VAN KHÔNG SỬ DỤNG

Căn cứ thư mời số 892/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Xem tiếp...

THỰC HIỆN THAY THẾ ĐỒNG HỒ TỔNG HƯ HỎNG KHU VỰC THỦ ĐỨC, CHỢ LỚN

THỰC HIỆN THAY THẾ ĐỒNG HỒ TỔNG HƯ HỎNG KHU VỰC THỦ ĐỨC, CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời số 891/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH (KHU VỰC NHÀ BÈ)

KẾ HOẠCH THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH (KHU VỰC NHÀ BÈ)

Thực hiện kế hoạch công tác tháo dỡ, lắp đặt đồng hồ nước các loại hết hạn kiểm định năm 2018

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ KHU VỰC GIA ĐỊNH

THAY THẾ ĐỒNG HỒ KHU VỰC GIA ĐỊNH

Căn cứ thư mời 875 /TM-TDNS-QLĐHT, ngày 04 tháng 12 năm 2018

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC GIA ĐỊNH, CHỢ LỚN, TÂN HÒA

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC GIA ĐỊNH, CHỢ LỚN, TÂN HÒA

Căn cứ thư mời 846/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC TRUNG AN

KẾ HOẠCH THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC TRUNG AN

Thực hiện kế hoạch công tác tháo dỡ, lắp đặt đồng hồ nước các loại hết hạn kiểm định năm 2018

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC THỦ ĐỨC

KẾ HOẠCH THAY ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC THỦ ĐỨC

Thực hiện kế hoạch công tác tháo dỡ, lắp đặt đồng hồ nước các loại hết hạn kiểm định năm 2018

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC GIA ĐỊNH, CHỢ LỚN

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC GIA ĐỊNH, CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời 780/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ KHU VỰC CHỢ LỚN

THAY ĐỒNG HỒ KHU VỰC CHỢ LỚN

Căn cứ kế hoạch kiểm định năm 2018 của Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG VÀ ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM  ĐỊNH KHU VỰC CHỢ LỚN, NHÀ BÈ,THỦ ĐỨC,TRUNG AN

THAY ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG VÀ ĐỒNG HỒ HẾT HẠN KIỂM ĐỊNH KHU VỰC CHỢ LỚN, NHÀ BÈ,THỦ ĐỨC,TRUNG AN

Thực hiện kế hoạch công tác tháo dỡ, lắp đặt đồng hồ nước các loại hết hạn kiểm định năm 2018.

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ BOO VỚI SẢN LƯỢNG > 3% SO VỚI ĐỒNG HỒ ĐỐI CHỨNG

THAY ĐỒNG HỒ BOO VỚI SẢN LƯỢNG > 3% SO VỚI ĐỒNG HỒ ĐỐI CHỨNG

Căn cứ thư mời số 700/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Xem tiếp...

HAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC BẾN THÀNH, PHÚ HÒA TÂN

HAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC BẾN THÀNH, PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ thư mời 665/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Xem tiếp...

THAY ĐỒNG HỒ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC CHỢ LỚN

THAY ĐỒNG HỒ HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG KHU VỰC CHỢ LỚN

Căn cứ thư mời số 664/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Xem tiếp...

THỰC HIỆN THAY ĐỒNG HỒ TỔNG HƯ HỎNG KHU VỰC THỦ ĐỨC

THỰC HIỆN THAY ĐỒNG HỒ TỔNG HƯ HỎNG KHU VỰC THỦ ĐỨC

Căn cứ thư mời 631/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 22 tháng 8 năm 2018

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC GIA ĐỊNH, CHỢ LỚN, THỦ ĐỨC

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC GIA ĐỊNH, CHỢ LỚN, THỦ ĐỨC

Căn cứ thư mời 598/TM-TDNS-QLĐHT, ngày13 tháng 8 năm 2018

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC GIA ĐỊNH, TRUNG AN, TÂN HÒA,BẾN THÀNH

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC GIA ĐỊNH, TRUNG AN, TÂN HÒA,BẾN THÀNH

Căn cứ thư mời 597/TM-TDNS-QLĐHT, ngày13 tháng 8 năm 2018

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC BẾN THÀNH, PHÚ HÒA TÂN

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC BẾN THÀNH, PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ thư mời 596/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 13 tháng 8 năm 2018

Xem tiếp...

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC NHÀ BÈ

THAY THẾ ĐỒNG HỒ HƯ HỎNG KHU VỰC NHÀ BÈ

Căn cứ thư mời 585/TM-TDNS-QLĐHT, ngày 09 tháng 8 năm 2018

Xem tiếp...