Hotline: (028) 38397 161

Hoạt động chuyên môn

Quản lý mạng lưới
 


Đồng hồ tổng
 


Công tác trọng điểm
 


Cấp nước an toàn
 


Chống thất thoát nước